dòng chảy :: hoạt động :: Tan

#include <math_ops.h>

Tính tan của x phần tử khôn ngoan.

Tóm lược

Cho một tensor đầu vào, hàm này tính toán tiếp tuyến của mọi phần tử trong tensor. Phạm vi đầu vào(-inf, inf) và phạm vi đầu ra là (-inf, inf) . Nếu đầu vào nằm ngoài ranh giới, nan được trả về.

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
  tf.math.tan(x) ==> [nan 0.45231566 -0.5463025 1.5574077 2.572152 -1.7925274 0.32097113 nan]
  

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Tan (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Tan

 Tan(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const