dòng chảy :: hoạt động :: TensorArraySize

#include <data_flow_ops.h>

Lấy kích thước hiện tại của TensorArray .

Tóm lược

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

TensorArraySize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in)

Thuộc tính công khai

operation
size

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

kích thước

::tensorflow::Output size

Chức năng công cộng

TensorArraySize

 TensorArraySize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input flow_in
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const