dòng chảy :: hoạt động :: TensorSummaryV2

#include <logging_ops.h>

Xuất ra bộ đệm giao thức Summary với dữ liệu tensor và mỗi plugin.

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • tag: Một chuỗi đính kèm với bản tóm tắt này. Được sử dụng cho tổ chức trong TensorBoard.
  • tensor: Một tensor để nối tiếp.
  • serialized_summary_metadata: Một proto SummaryMetadata được tuần tự hóa. Chứa dữ liệu plugin.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

TensorSummaryV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input serialized_summary_metadata)

Thuộc tính công cộng

operation
summary

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

tóm lược

::tensorflow::Output summary

Chức năng công cộng

TensorSummaryV2

 TensorSummaryV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tag,
  ::tensorflow::Input tensor,
  ::tensorflow::Input serialized_summary_metadata
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const