เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ถูกตัดทอนปกติ

#include <random_ops.h>

ส่งออกค่าสุ่มจากการแจกแจงแบบปกติที่ถูกตัดทอน

สรุป

ค่าที่สร้างขึ้นเป็นไปตามการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉลี่ย 0 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 ยกเว้นว่าค่าที่มีขนาดมากกว่า 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยจะถูกละทิ้งและเลือกใหม่

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • รูปร่าง: รูปร่างของเทนเซอร์เอาท์พุต
 • dtype: ประเภทของเอาต์พุต

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • เมล็ด: หากเมล็ดใด seed หนึ่งหรือ seed2 ถูกตั้งค่าไม่เป็นศูนย์ เครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่มจะถูกเพาะโดยเมล็ดที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกเพาะโดยเมล็ดแบบสุ่ม
 • seed2: เมล็ดที่สองเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันของเมล็ด

ผลตอบแทน:

 • Output : เทนเซอร์ของรูปร่างที่ระบุซึ่งเต็มไปด้วยค่าปกติที่ถูกตัดทอนแบบสุ่ม

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

TruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype)
TruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype, const TruncatedNormal::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ตัดทอนปกติ :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ TruncatedNormal

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

ถูกตัดทอนปกติ

 TruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype
)

ถูกตัดทอนปกติ

 TruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype,
 const TruncatedNormal::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

เมล็ดพันธุ์

Attrs Seed(
 int64 x
)

เมล็ดพันธุ์2

Attrs Seed2(
 int64 x
)