dòng chảy :: hoạt động :: Đâu3

#include <math_ops.h>

Chọn các phần tử từ x hoặc y , tùy thuộc vào condition .

Tóm lược

Các tenxơ xy phải có cùng hình dạng và đầu ra cũng sẽ có hình dạng đó.

Điều condition tensor phải là một vô hướng nếu xy là vô hướng. Nếu xy là vectơ hoặc thứ hạng cao hơn thì condition phải là vô hướng, vectơ có kích thước phù hợp với kích thước đầu tiên của x hoặc phải có cùng hình dạng với x .

Điều condition tensor hoạt động như một mặt nạ chọn, dựa trên giá trị của mỗi phần tử, liệu phần tử / hàng tương ứng trong đầu ra nên được lấy từ x (nếu đúng) hay y (nếu sai).

Nếu condition là một vectơ và xy là ma trận cấp cao hơn, thì nó sẽ chọn hàng (thứ nguyên bên ngoài) để sao chép từ xy . Nếu condition có cùng hình dạng với xy , thì nó sẽ chọn phần tử để sao chép từ xy .

Ví dụ:

# 'condition' tensor is [[True, False]
#            [False, True]]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) # => [[1, 6], [7, 4]]

# 'condition' tensor is [True, False]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) ==> [[1, 2],
               [7, 8]]

 

Arguments:

 • scope: A Scope object
 • x: = A Tensor which may have the same shape as condition. If condition is rank 1, x may have higher rank, but its first dimension must match the size of condition.
 • y: = A Tensor with the same type and shape as x.

Returns:

 • Output: = A Tensor with the same type and shape as x and y.

Constructors and Destructors

Where3(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input condition, ::tensorflow::Input x, ::tensorflow::Input y)

Public attributes

operation
output

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Đâu3

 Where3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input condition,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const