dòng chảy :: hoạt động :: Xlog1py

#include <math_ops.h>

Trả về 0 nếu x == 0 và x * log1p (y) ngược lại, theo từng phần tử.

Tóm lược

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Xlog1py (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Xlog1py

 Xlog1py(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const