เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: Xlogy

#include <math_ops.h>

ส่งคืน 0 ถ้า x == 0 และ x * log (y) มิฉะนั้นองค์ประกอบ

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Xlogy (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

หน้าที่สาธารณะ

Xlogy

 Xlogy(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const