dòng chảy :: hoạt động :: ZerosLike

#include <array_ops.h>

Trả về hàng chục số không có cùng hình dạng và kiểu như x.

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • x: một tenxơ loại T.

Lợi nhuận:

  • Output : một tenxơ có hình dạng và kiểu giống như x nhưng chứa đầy các số không.

Người xây dựng và Người phá hủy

ZerosLike (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

ZerosLike

 ZerosLike(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const