สุ่ม Ops

สรุป

ชั้นเรียน

tensorflow :: ops :: Multinomial

ดึงตัวอย่างจากการแจกแจงพหุนาม

tensorflow :: ops :: ParameterizedTruncatedNormal

แสดงค่าสุ่มจากการแจกแจงปกติ

tensorflow :: ops :: RandomGamma

แสดงค่าสุ่มจากการแจกแจงแกมมาที่อธิบายโดยอัลฟ่า

tensorflow :: ops :: RandomNormal

แสดงค่าสุ่มจากการแจกแจงปกติ

tensorflow :: ops :: RandomPoissonV2

แสดงค่าสุ่มจากการแจกแจงแบบปัวซองที่อธิบายโดยอัตรา

tensorflow :: ops :: RandomShuffle

สุ่มสุ่มเทนเซอร์ไปตามมิติแรก

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: RandomUniform

แสดงค่าสุ่มจากการแจกแจงแบบสม่ำเสมอ

tensorflow :: ops :: RandomUniformInt

แสดงผลจำนวนเต็มสุ่มจากการแจกแจงแบบสม่ำเสมอ

tensorflow :: ops :: TruncatedNormal

แสดงค่าสุ่มจากการแจกแจงปกติที่ถูกตัดทอน