ปฏิบัติการสุ่ม

สรุป

ชั้นเรียน

เทนเซอร์โฟลว์:: ops:: พหุนาม

ดึงตัวอย่างจากการแจกแจงแบบพหุนาม

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: พารามิเตอร์ที่ถูกตัดทอนปกติ

ส่งออกค่าสุ่มจากการแจกแจงแบบปกติ

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: RandomGamma

ส่งออกค่าสุ่มจากการแจกแจงแกมม่าที่อธิบายโดยอัลฟา

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: RandomNormal

ส่งออกค่าสุ่มจากการแจกแจงแบบปกติ

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: RandomPoissonV2

ส่งออกค่าสุ่มจากการแจกแจงปัวซองที่อธิบายตามอัตรา

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: RandomShuffle

สุ่มสับเปลี่ยนเทนเซอร์ไปตามมิติแรก

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: RandomUniform

ส่งออกค่าสุ่มจากการแจกแจงแบบสม่ำเสมอ

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: RandomUniformInt

ส่งออกจำนวนเต็มสุ่มจากการแจกแจงแบบสม่ำเสมอ

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ตัดทอนปกติ

ส่งออกค่าสุ่มจากการแจกแจงแบบปกติที่ถูกตัดทอน