เทนเซอร์โฟลว์:: คอมโพสิตOpScopes

#include <scope.h>

โครงสร้างตัวช่วยเพื่อเก็บขอบเขตที่จะใช้โดยฟังก์ชันที่สร้างคอมโพสิต op

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

child
ขอบเขต ที่จะใช้สำหรับการสร้าง ops ท้องถิ่น (ops ดั้งเดิมหรือคอมโพสิตอื่น ๆ )
last
ขอบเขต ที่จะใช้สำหรับการสร้าง op สุดท้าย

คุณลักษณะสาธารณะ

เด็ก

Scope tensorflow::CompositeOpScopes::child

ขอบเขต ที่จะใช้สำหรับการสร้าง ops ท้องถิ่น (ops ดั้งเดิมหรือคอมโพสิตอื่น ๆ )

ล่าสุด

Scope tensorflow::CompositeOpScopes::last

ขอบเขต ที่จะใช้สำหรับการสร้าง op สุดท้าย