tensorflow :: ops :: SampleDistortedBoundingBox :: Attrs

#include <image_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla SampleDistortedBoundingBox .

streszczenie

Atrybuty publiczne

area_range_ = Default_area_range()
gtl::ArraySlice< float >
aspect_ratio_range_ = Default_aspect_ratio_range()
gtl::ArraySlice< float >
max_attempts_ = 100
int64
min_object_covered_ = 0.1f
float
seed2_ = 0
int64
seed_ = 0
int64
use_image_if_no_bounding_boxes_ = false
bool

Funkcje publiczne

AreaRange (const gtl::ArraySlice< float > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Przycięty obszar obrazu musi zawierać ułamek dostarczonego obrazu z tego zakresu.
AspectRatioRange (const gtl::ArraySlice< float > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Przycięty obszar obrazu musi mieć współczynnik proporcji = szerokość / wysokość z tego zakresu.
MaxAttempts (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Liczba prób wygenerowania przyciętego obszaru obrazu z określonymi ograniczeniami.
MinObjectCovered (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Przycięty obszar obrazu musi zawierać co najmniej tę część dowolnego dostarczonego obwiedni.
Seed (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli seed lub seed2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest zapełniany przez dane seed .
Seed2 (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.
UseImageIfNoBoundingBoxes (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Kontroluje zachowanie, jeśli nie podano obwiedni.

Atrybuty publiczne

area_range_

gtl::ArraySlice< float > tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBox::Attrs::area_range_ = Default_area_range()

aspekt_ratio_range_

gtl::ArraySlice< float > tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBox::Attrs::aspect_ratio_range_ = Default_aspect_ratio_range()

max_attempts_

int64 tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBox::Attrs::max_attempts_ = 100

min_object_covered_

float tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBox::Attrs::min_object_covered_ = 0.1f

seed2_

int64 tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBox::Attrs::seed2_ = 0

nasionko_

int64 tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBox::Attrs::seed_ = 0

use_image_if_no_bounding_boxes_

bool tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBox::Attrs::use_image_if_no_bounding_boxes_ = false

Funkcje publiczne

AreaRange

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBox::Attrs::AreaRange(
  const gtl::ArraySlice< float > & x
)

Przycięty obszar obrazu musi zawierać ułamek dostarczonego obrazu z tego zakresu.

Domyślnie [0,05, 1]

AspectRatioRange

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBox::Attrs::AspectRatioRange(
  const gtl::ArraySlice< float > & x
)

Przycięty obszar obrazu musi mieć współczynnik proporcji = szerokość / wysokość z tego zakresu.

Domyślnie [0,75, 1,33]

MaxAttempts

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBox::Attrs::MaxAttempts(
  int64 x
)

Liczba prób wygenerowania przyciętego obszaru obrazu z określonymi ograniczeniami.

Po niepowodzeniach max_attempts zwróć cały obraz.

Domyślnie 100

MinObjectCovered

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBox::Attrs::MinObjectCovered(
  float x
)

Przycięty obszar obrazu musi zawierać co najmniej tę część dowolnego dostarczonego obwiedni.

Wartość tego parametru powinna być nieujemna. W przypadku 0, przycięty obszar nie musi zachodzić na żadne z dostarczonych obwiedni.

Domyślnie 0,1

Nasionko

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBox::Attrs::Seed(
  int64 x
)

Jeśli seed lub seed2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest zapełniany przez dane seed .

W przeciwnym razie jest wysiewany przez losowe ziarno.

Domyślnie 0

Seed2

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBox::Attrs::Seed2(
  int64 x
)

Drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Domyślnie 0

UseImageIfNoBoundingBoxes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBox::Attrs::UseImageIfNoBoundingBoxes(
  bool x
)

Kontroluje zachowanie, jeśli nie podano obwiedni.

Jeśli prawda, załóż niejawną ramkę ograniczającą obejmującą całe dane wejściowe. Jeśli fałsz, zgłoś błąd.

Domyślnie false