dòng chảy :: phục vụ :: Phục vụ

#include <serving_session.h>

Một Session chặn các phương thức thay đổi trạng thái như Close (), đồng thời cho phép Run () truy cập chỉ đọc (không được thực thi).

Bản tóm tắt

Hữu ích cho các triển khai Session có ý định ở chế độ chỉ đọc và chỉ triển khai Run ().

Di sản

Kế thừa từ: Session
Chỉ đạo lớp con biết: tensorflow :: phục vụ :: ServingSessionWrapper

Người xây dựng và Người phá hủy

ServingSession ()
~ServingSession ()

Chức năng công cộng

Close () final
Status
Create (const GraphDef & graph) final
Status
Extend (const GraphDef & graph) final
Status

Chức năng công cộng

Đóng

Status Close() final

Tạo ra

Status Create(
  const GraphDef & graph
) final

Gia hạn

Status Extend(
  const GraphDef & graph
) final

Phục vụ

 ServingSession()=default

~ Phục vụ

 ~ServingSession() override=default