זרימת טנסור :: אופ :: DrawBoundingBoxes

#include <image_ops.h>

שרטטו תיבות תוחמות על מנת תמונות.

סיכום

פלט עותק של images אך מצייר על גבי הפיקסלים תיבות אפס או יותר שצוינו על ידי המיקומים boxes . הקואורדינטות של כל תיבה תוחמת boxes מקודדות כ- [y_min, x_min, y_max, x_max] . קואורדינטות התיבות התוחמות צפות ב [0.0, 1.0] ביחס לרוחב וגובה התמונה הבסיסית.

לדוגמא, אם תמונה היא 100 x 200 פיקסלים (גובה x רוחב) והתיבה התוחמת היא [0.1, 0.2, 0.5, 0.9] , הקואורדינטות של שמאל למעלה ושמאל למטה של ​​תיבת התוחם יהיו (40, 10) עד (180, 50) (ב (x, y) קואורדינטות).

חלקים מתיבת התוחם עשויים ליפול מחוץ לתמונה.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • תמונות: 4-D עם צורה [batch, height, width, depth] . קבוצה של תמונות.
  • תיבות: תלת מימד עם צורה [batch, num_bounding_boxes, 4] המכילות תיבות [batch, num_bounding_boxes, 4] .

החזרות:

  • Output : 4-D עם צורה זהה images . אצוות תמונות הקלט עם תיבות התוחם המצוירות על התמונות.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

DrawBoundingBoxes (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input boxes)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

DrawBoundingBoxes

 DrawBoundingBoxes(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input boxes
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const