זרימת טנסור :: אופ :: LMDBReader

#include <io_ops.h>

קורא שמפיק את הרשומות מקובץ LMDB.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

  • מיכל: אם אינו ריק, קורא זה מונח במיכל הנתון. אחרת, נעשה שימוש במיכל ברירת מחדל.
  • shared_name: אם אינו ריק, קורא זה נקרא בדלי הנתון עם shared_name זה. אחרת, במקום משתמשים בצומת הצומת.

החזרות:

  • Output : הידית להפניה לקורא.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

LMDBReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
LMDBReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const LMDBReader::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
reader_handle

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: LMDBReader :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור LMDBReader .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

ידית קורא

::tensorflow::Output reader_handle

פונקציות ציבוריות

LMDBReader

 LMDBReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

LMDBReader

 LMDBReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const LMDBReader::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

מְכוֹלָה

Attrs Container(
  StringPiece x
)

שם משותף

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)