זרימת טנסור :: אופ :: OrderedMapClear

#include <data_flow_ops.h>

Op מסיר את כל האלמנטים במיכל הבסיסי.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

OrderedMapClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapClear::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: OrderedMapClear :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור OrderedMapClear .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

OrderedMapClear

 OrderedMapClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

OrderedMapClear

 OrderedMapClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const OrderedMapClear::Attrs & attrs
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

קיבולת

Attrs Capacity(
  int64 x
)

מְכוֹלָה

Attrs Container(
  StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

שם משותף

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)