זרימת טנסור :: אופ :: QuantizedReluX

#include <nn_ops.h>

מחשב כמות מתוקן X ליניארי: min(max(features, 0), max_value)

סיכום

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • min_features: ערך הצף שהערך הכמותי הנמוך ביותר מייצג.
 • max_features: ערך הצף שהערך הכמותי הגבוה ביותר מייצג.

החזרות:

 • הפעלות Output : בעלות צורת פלט זהה לזו של "תכונות".
 • Output min_activations: ערך הצף שהערך הכמותי הנמוך ביותר מייצג.
 • Output max_activations: ערך הצף שהערך הכמותי הגבוה ביותר מייצג.

בונים והרסנים

QuantizedReluX (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input max_value, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features)
QuantizedReluX (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input max_value, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features, const QuantizedReluX::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

activations
max_activations
min_activations
operation

פונקציות סטטיות ציבוריות

OutType (DataType x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: QuantizedReluX :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור QuantizedReluX .

תכונות ציבוריות

הפעלות

::tensorflow::Output activations

max_activations

::tensorflow::Output max_activations

min_activations

::tensorflow::Output min_activations

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

QuantizedReluX

 QuantizedReluX(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input max_value,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features
)

QuantizedReluX

 QuantizedReluX(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input max_value,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features,
 const QuantizedReluX::Attrs & attrs
)

פונקציות סטטיות ציבוריות

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)