זרימת טנסור :: אופ :: ResourceScatterNdUpdate

#include <state_ops.h>

מחיל updates דלילים על ערכים או פרוסות בודדות בתוך נתון.

סיכום

משתנה לפי indices .

ref הוא Tensor עם דרגה P indices הוא Tensor של דרגה Q

indices חייבים להיות טנזור שלם, המכיל מדדים ref . זה חייב להיות צורה [d_0, ..., d_{Q-2}, K] כאשר 0 < K <= P

הממד הפנימי ביותר של indices (באורך K ) תואם למדדים לאלמנטים (אם K = P ) או לפרוסות (אם K < P ) לאורך הממד K של ref .

updates הם Tensor of rank Q-1+PK with shape:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]].

לדוגמא, נניח שאנחנו רוצים לעדכן 4 אלמנטים מפוזרים לטנזור דרגה 1 ל -8 אלמנטים. בפייתון, עדכון זה ייראה כך:

  ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
  indices = tf.constant([[4], [3], [1] ,[7]])
  updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
  update = tf.scatter_nd_update(ref, indices, updates)
  with tf.Session() as sess:
   print sess.run(update)

העדכון שהתקבל ל- ref ייראה כך:

[1, 11, 3, 10, 9, 6, 7, 12]

ראה tf.scatter_nd לקבלת פרטים נוספים על אופן ביצוע עדכונים לפרוסות.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • ref: ידית משאבים. חייב להיות מ- VarHandleOp.
 • מדדים: טנסור . חייב להיות אחד מהסוגים הבאים: int32, int64. טנסור של מדדים לספר.
 • עדכונים: טנסור . חייב להיות מאותו סוג כמו ref. טנסור ערכים מעודכן להוסיף לרפרנס.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • use_locking: bool אופציונלי. ברירת המחדל היא נכון. אם נכון, המטלה תהיה מוגנת באמצעות מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ResourceScatterNdUpdate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ResourceScatterNdUpdate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ResourceScatterNdUpdate::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdUpdate :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור ResourceScatterNdUpdate .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

ResourceScatterNdUpdate

 ResourceScatterNdUpdate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ResourceScatterNdUpdate

 ResourceScatterNdUpdate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ResourceScatterNdUpdate::Attrs & attrs
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)