זרימת טנסור :: אופ :: ResourceSparseApplyFtrlV2

#include <training_ops.h>

עדכן ערכים רלוונטיים ב- '* var' בהתאם לתכנית Ftrl-proximal.

סיכום

כלומר עבור שורות שיש לנו דרגה עבורן, אנו מעדכנים var, accum ו- linear כדלקמן: grad_with_shrinkage = grad + 2 * l2_shrinkage * var accum_new = accum + grad_with_shrinkage * grad_with_shrinkage linear + = grad_with_shrinkage + (accum_new ^ (- lr_power) - accum ^ (-lr_power)) / lr * var quadratic = 1.0 / (accum_new ^ (lr_power) * lr) + 2 * l2 var = (sign (linear) * l1 - linear) / quadratic if | ליניארי | > l1 אחר 0.0 accum = accum_new

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • var: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • accum: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • לינארי: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • דרגה: השיפוע.
 • מדדים: וקטור של מדדים למימד הראשון של var ו- accum.
 • lr: גורם קנה מידה. חייב להיות סקלרי.
 • l1: ויסות L1. חייב להיות סקלרי.
 • l2: ויסות הצטמקות L2. חייב להיות סקלרי.
 • lr_power: גורם שינוי גודל. חייב להיות סקלרי.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • use_locking: אם True , עדכון של טנסורים var ו- varum יהיה מוגן על ידי מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ResourceSparseApplyFtrlV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input l2_shrinkage, :: tensorflow::Input lr_power)
ResourceSparseApplyFtrlV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input l2_shrinkage, :: tensorflow::Input lr_power, const ResourceSparseApplyFtrlV2::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyFtrlV2 :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור ResourceSparseApplyFtrlV2 .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

ResourceSparseApplyFtrlV2

 ResourceSparseApplyFtrlV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input l2_shrinkage,
 ::tensorflow::Input lr_power
)

ResourceSparseApplyFtrlV2

 ResourceSparseApplyFtrlV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input l2_shrinkage,
 ::tensorflow::Input lr_power,
 const ResourceSparseApplyFtrlV2::Attrs & attrs
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)