זרימת טנסור :: אופ :: ScatterMul

#include <state_ops.h>

מכפילים עדכונים דלילים להפניה משתנה.

סיכום

פעולה זו מחשבת

  # Scalar indices
  ref[indices, ...] *= updates[...]

  # Vector indices (for each i)
  ref[indices[i], ...] *= updates[i, ...]

  # High rank indices (for each i, ..., j)
  ref[indices[i, ..., j], ...] *= updates[i, ..., j, ...]

פעולה זו מוציאה ref לאחר סיום העדכון. זה מקל על פעולות שרשרת שצריכות להשתמש בערך האיפוס.

מטופלים נכון בערכים כפולים: אם מספר indices מתייחסים לאותו מיקום, התרומות שלהם מתרבות.

דורש updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] או updates.shape = [] .

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • ref: צריך להיות מצומת Variable .
 • מדדים: טנסור של מדדים למימד הראשון של ref .
 • עדכונים: טנסור של ערכים מעודכנים כדי להכפיל אותם ל ref .

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • use_locking: אם נכון, הפעולה תוגן באמצעות נעילה; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

החזרות:

 • Output : = אותו הדבר כמו ref . הוחזר כנוחות לפעולות שרוצות להשתמש בערכים המעודכנים לאחר ביצוע העדכון.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ScatterMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterMul::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output_ref

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: ScatterMul :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור ScatterMul .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

פונקציות ציבוריות

ScatterMul

 ScatterMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterMul

 ScatterMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterMul::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)