זרימת טנסור :: אופ :: SparseApplyRMSProp

#include <training_ops.h>

עדכן את '* var' בהתאם לאלגוריתם RMSProp.

סיכום

שים לב כי ביישום צפוף של אלגוריתם זה, ms ו- mom יתעדכנו גם אם הציון הוא אפס, אך ביישום הדליל הזה, ms ו- mom לא יתעדכנו באיטרציות שבמהלכן הציון הוא אפס.

ריבוע ממוצע = ריקבון * ריבוע ממוצע + (ריקבון 1) * שיפוע ** 2 דלתא = שיעור למידה * שיפוע / סקרט (ריבוע ממוצע + אפסון)

$$ms <- rho * ms_{t-1} + (1-rho) * grad * grad$$ $$mom <- momentum * mom_{t-1} + lr * grad / sqrt(ms + epsilon)$$ $$var <- var - mom$$

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • var: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • ms: צריך להיות משתנה ().
 • אמא: צריכה להיות משתנה ().
 • lr: גורם קנה מידה. חייב להיות סקלרי.
 • rho: שיעור דעיכה. חייב להיות סקלרי.
 • אפסילון: מונח רכס. חייב להיות סקלרי.
 • דרגה: השיפוע.
 • מדדים: וקטור של מדדים לממד הראשון של var, ms ו- mom.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • use_locking: אם True , עדכון של טנזורי ה- var, ms ו- mom מוגן באמצעות נעילה; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

SparseApplyRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
SparseApplyRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const SparseApplyRMSProp::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
out

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: SparseApplyRMSProp :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור SparseApplyRMSProp .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

הַחוּצָה

::tensorflow::Output out

פונקציות ציבוריות

SparseApplyRMSProp

 SparseApplyRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

SparseApplyRMSProp

 SparseApplyRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const SparseApplyRMSProp::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)