dòng chảy :: hoạt động :: ApplyAdam

#include <training_ops.h>

Cập nhật '* var' theo thuật toán Adam.

Tóm lược

$$lr_t := {learning_rate} * {1 - beta_2^t} / (1 - beta_1^t)$$
$$m_t := beta_1 * m_{t-1} + (1 - beta_1) * g$$
$$v_t := beta_2 * v_{t-1} + (1 - beta_2) * g * g$$
$$variable := variable - lr_t * m_t / ({v_t} + )$$

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • var: Phải từ một Biến ().
 • m: Nên từ một Biến ().
 • v: Nên từ một Biến ().
 • beta1_power: Phải là một đại lượng vô hướng.
 • beta2_power: Phải là một đại lượng vô hướng.
 • lr: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.
 • beta1: Hệ số xung lượng. Phải là một vô hướng.
 • beta2: Hệ số xung lượng. Phải là một vô hướng.
 • epsilon: Thuật ngữ Ridge. Phải là một vô hướng.
 • grad: Độ dốc.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • use_locking: Nếu True , việc cập nhật các tenxơ var, m và v sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể biểu hiện ít tranh chấp hơn.
 • use_nesterov: Nếu True , sử dụng bản cập nhật nesterov.

Lợi nhuận:

 • Output : Giống như "var".

Người xây dựng và Người phá hủy

ApplyAdam (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ApplyAdam (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ApplyAdam::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
out

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: ApplyAdam :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ApplyAdam .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

ngoài

::tensorflow::Output out

Chức năng công cộng

ApplyAdam

 ApplyAdam(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

ApplyAdam

 ApplyAdam(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ApplyAdam::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)

UseNesterov

Attrs UseNesterov(
 bool x
)