dòng chảy :: hoạt động :: ApplyAddSign

#include <training_ops.h>

Cập nhật '* var' theo bản cập nhật AddSign.

Tóm lược

m_t <- beta1 * m_ {t-1} + (1 - beta1) * g cập nhật <- (alpha + sign_decay * sign (g) * sign (m)) * g biến <- biến - lr_t * cập nhật

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • var: Phải từ một Biến ().
 • m: Nên từ một Biến ().
 • lr: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.
 • alpha: Phải là một đại lượng vô hướng.
 • sign_decay: Phải là một đại lượng vô hướng.
 • beta: Phải là một đại lượng vô hướng.
 • grad: Độ dốc.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • use_locking: Nếu True , việc cập nhật các tenxơ var và m được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Lợi nhuận:

 • Output : Giống như "var".

Người xây dựng và Người phá hủy

ApplyAddSign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input sign_decay, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input grad)
ApplyAddSign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input sign_decay, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input grad, const ApplyAddSign::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
out

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: ApplyAddSign :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ApplyAddSign .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

ngoài

::tensorflow::Output out

Chức năng công cộng

ApplyAddSign

 ApplyAddSign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input sign_decay,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input grad
)

ApplyAddSign

 ApplyAddSign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input sign_decay,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ApplyAddSign::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)