dòng chảy :: hoạt động :: Áp dụngFtrlV2

#include <training_ops.h>

Cập nhật '* var' theo lược đồ Ftrl-proximal.

Tóm lược

grad_with_shrinkage = grad + 2 * l2_shrinkage * var Accu_new = Accu + grad_with_shrinkage * grad_with_shrinkage tuyến tính + = grad_with_shrinkage + (Accu_new ^ (- lr_power) - Accu ^ (- lr_power)) / lr * var quadratic = 1.0 / (l Accr_power) * lr) + 2 * l2 var = (dấu (tuyến tính) * l1 - tuyến tính) / bậc hai nếu | tuyến tính | > l1 khác 0.0 Accu = Accu_new

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • var: Phải từ một Biến ().
 • Tích lũy: Phải từ một Biến ().
 • tuyến tính: Phải từ một Biến ().
 • grad: Độ dốc.
 • lr: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.
 • l1: Chính quy hóa L1. Phải là một vô hướng.
 • l2: Điều hòa co ngót L2. Phải là một vô hướng.
 • lr_power: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • use_locking: Nếu True , việc cập nhật các tenxơ var và tích lũy sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Lợi nhuận:

 • Output : Giống như "var".

Người xây dựng và Người phá hủy

ApplyFtrlV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input l2_shrinkage, :: tensorflow::Input lr_power)
ApplyFtrlV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input l2_shrinkage, :: tensorflow::Input lr_power, const ApplyFtrlV2::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
out

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: ApplyFtrlV2 :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ApplyFtrlV2 .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

ngoài

::tensorflow::Output out

Chức năng công cộng

Áp dụngFtrlV2

 ApplyFtrlV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input l2_shrinkage,
 ::tensorflow::Input lr_power
)

Áp dụngFtrlV2

 ApplyFtrlV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input l2_shrinkage,
 ::tensorflow::Input lr_power,
 const ApplyFtrlV2::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)