dòng chảy :: hoạt động :: ApplyMomentum

#include <training_ops.h>

Cập nhật '* var' theo sơ đồ động lượng.

Tóm lược

Đặt use_nesterov = True nếu bạn muốn sử dụng động lượng Nesterov.

tích lũy = tích lũy * động lượng + grad var - = lr * tích lũy

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • var: Phải từ một Biến ().
 • Tích lũy: Phải từ một Biến ().
 • lr: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.
 • grad: Độ dốc.
 • động lượng: Momentum. Phải là một vô hướng.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • use_locking: Nếu True , việc cập nhật các tenxơ var và tích lũy sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.
 • use_nesterov: Nếu True , tensor được chuyển để tính grad sẽ là var - lr * xung lượng * Accu, vì vậy cuối cùng, var bạn nhận được thực sự là var - lr * xung lượng * Accu.

Lợi nhuận:

 • Output : Giống như "var".

Người xây dựng và Người phá hủy

ApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input momentum)
ApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input momentum, const ApplyMomentum::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
out

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: ApplyMomentum :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ApplyMomentum .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

ngoài

::tensorflow::Output out

Chức năng công cộng

ApplyMomentum

 ApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input momentum
)

ApplyMomentum

 ApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input momentum,
 const ApplyMomentum::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)

UseNesterov

Attrs UseNesterov(
 bool x
)