dòng chảy :: hoạt động :: AssignAdd

#include <state_ops.h>

Cập nhật 'ref' bằng cách thêm 'value' vào nó.

Tóm lược

Thao tác này xuất ra "ref" sau khi cập nhật xong. Điều này làm cho chuỗi hoạt động cần sử dụng giá trị đặt lại dễ dàng hơn.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • ref: Phải từ một nút Variable .
 • value: Giá trị được thêm vào biến.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • use_locking: Nếu True, phần bổ sung sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Lợi nhuận:

 • Output : = Giống như "ref". Được trả về để thuận tiện cho các thao tác muốn sử dụng giá trị mới sau khi biến đã được cập nhật.

Người xây dựng và Người phá hủy

AssignAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value)
AssignAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value, const AssignAdd::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output_ref

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: AssignAdd :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho AssignAdd .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

Chức năng công cộng

AssignAdd

 AssignAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value
)

AssignAdd

 AssignAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value,
 const AssignAdd::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)