dòng chảy :: hoạt động :: Atan

#include <math_ops.h>

Tính tang nghịch đảo lượng giác của x phần tử khôn ngoan.

Tóm lược

Phép tf.math.atan trả về nghịch đảo của tf.math.tan , sao cho nếu y = tf.math.tan(x) thì x = tf.math.atan(y) .

Lưu ý : Đầu ra của tf.math.atan sẽ nằm trong phạm vi nghịch đảo của tan, tức là (-pi / 2, pi / 2).

Ví dụ:

# Note: [1.047, 0.785] ~= [(pi/3), (pi/4)]
x = tf.constant([1.047, 0.785])
y = tf.math.tan(x) # [1.731261, 0.99920404]

tf.math.atan(y) # [1.047, 0.785] = x

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Atan (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Atan

 Atan(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const