dòng chảy :: hoạt động :: AvgPool3DGrad

#include <nn_ops.h>

Tính toán độ dốc của hàm tổng hợp trung bình.

Tóm lược

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • orig_input_shape: Kích thước đầu vào ban đầu.
 • grad: Đầu ra backprop của hình dạng [batch, depth, rows, cols, channels] .
 • ksize: 1-D tensor chiều dài 5. Kích thước của cửa sổ cho mỗi kích thước của tensor đầu vào. Phải có ksize[0] = ksize[4] = 1 .
 • sải bước: độ dài 1-D của chiều dài 5. Sải chân của cửa sổ trượt cho mỗi chiều input . Phải có strides[0] = strides[4] = 1 .
 • padding: Loại thuật toán đệm sẽ sử dụng.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • data_format: Định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra. Với định dạng mặc định "NDHWC", dữ liệu được lưu trữ theo thứ tự: [batch, in_depth, in_height, in_width, in_channels]. Ngoài ra, định dạng có thể là "NCDHW", thứ tự lưu trữ dữ liệu là: [batch, in_channels, in_depth, in_height, in_width].

Lợi nhuận:

 • Output : Backprop cho đầu vào.

Người xây dựng và Người phá hủy

AvgPool3DGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input_shape, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
AvgPool3DGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input_shape, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const AvgPool3DGrad::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

DataFormat (StringPiece x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: AvgPool3DGrad :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho AvgPool3DGrad .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

AvgPool3DGrad

 AvgPool3DGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input_shape,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

AvgPool3DGrad

 AvgPool3DGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input_shape,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const AvgPool3DGrad::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)