dòng chảy :: hoạt động :: AvgPool

#include <nn_ops.h>

Thực hiện tổng hợp trung bình trên đầu vào.

Tóm lược

Mỗi mục trong output là giá trị trung bình của tương ứng kích thước ksize cửa sổ trong value .

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • giá trị: 4-D với hình dạng [batch, height, width, channels] .
 • ksize: Kích thước của cửa sổ trượt cho mỗi kích thước của value .
 • sải bước: Sải bước của cửa sổ trượt cho từng thứ nguyên của value .
 • padding: Loại thuật toán đệm sẽ sử dụng.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • data_format: Chỉ định định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra. Với định dạng mặc định "NHWC", dữ liệu được lưu trữ theo thứ tự: [batch, in_height, in_width, in_channels]. Ngoài ra, định dạng có thể là "NCHW", thứ tự lưu trữ dữ liệu của: [batch, in_channels, in_height, in_width].

Lợi nhuận:

 • Output : tensor đầu ra tổng hợp trung bình.

Người xây dựng và Người phá hủy

AvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
AvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const AvgPool::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Chức năng tĩnh công khai

DataFormat (StringPiece x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: AvgPool :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho AvgPool .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

AvgPool

 AvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

AvgPool

 AvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const AvgPool::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Chức năng tĩnh công khai

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)