dòng chảy căng:: ôi:: BesselI1e

#include <math_ops.h>

Tính hàm Bessel i1e của phần tử x .

Bản tóm tắt

Hàm Bessel được sửa đổi theo tỷ lệ cấp số nhân của bậc 0 được xác định là bessel_i1e(x) = exp(-abs(x)) bessel_i1(x) .

Hàm này nhanh hơn và ổn định hơn về số lượng so với bessel_i1(x) .

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

BesselI1e (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

BesselI1e

 BesselI1e(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const