dòng chảy :: hoạt động :: BiasAddGrad

#include <nn_ops.h>

Hoạt động lùi cho "BiasAdd" trên tensor "thiên vị".

Tóm lược

Nó tích lũy tất cả các giá trị từ out_backprop vào thứ nguyên tính năng. Đối với định dạng dữ liệu NHWC, thứ nguyên đối tượng là cuối cùng. Đối với định dạng dữ liệu NCHW, thứ nguyên đối tượng là thứ ba đến cuối cùng.

Tranh luận:

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

  • data_format: Chỉ định định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra. Với định dạng mặc định "NHWC", tensor thiên vị sẽ được thêm vào kích thước cuối cùng của tensor giá trị. Ngoài ra, định dạng có thể là "NCHW", thứ tự lưu trữ dữ liệu của: [batch, in_channels, in_height, in_width]. Tensor sẽ được thêm vào "in_channels", thứ nguyên từ thứ ba đến thứ nguyên cuối cùng.

Lợi nhuận:

  • Output : 1-D với kích thước là kích thước tính năng của out_backprop .

Người xây dựng và Người phá hủy

BiasAddGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input out_backprop)
BiasAddGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input out_backprop, const BiasAddGrad::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Chức năng tĩnh công khai

DataFormat (StringPiece x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: BiasAddGrad :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho BiasAddGrad .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

BiasAddGrad

 BiasAddGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input out_backprop
)

BiasAddGrad

 BiasAddGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input out_backprop,
  const BiasAddGrad::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Chức năng tĩnh công khai

DataFormat

Attrs DataFormat(
  StringPiece x
)