dòng chảy :: hoạt động :: Diễn viên

#include <math_ops.h>

Truyền x của loại SrcT sang y của DstT.

Tóm lược

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Cast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, DataType DstT)
Cast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, DataType DstT, const Cast::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

Truncate (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: Cast :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Truyền .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Diễn viên

 Cast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  DataType DstT
)

Diễn viên

 Cast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  DataType DstT,
  const Cast::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

Cắt bớt

Attrs Truncate(
  bool x
)