เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: คอนจูเกตทรานสโพส

#include <array_ops.h>

สุ่มมิติของ x ตามการเรียงสับเปลี่ยนและผันผลลัพธ์

สรุป

ผลลัพธ์ y มีอันดับเดียวกันกับ x รูปร่างของ x และ y เป็นไปตาม: y.shape[i] == x.shape[perm[i]] for i in [0, 1, ..., rank(x) - 1] y[i,j,k,...,s,t,u] == conj(x[perm[i], perm[j], perm[k],...,perm[s], perm[t], perm[u]])

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : y เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

ConjugateTranspose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input perm)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

งานสาธารณะ

คอนจูเกตทรานสโพส

 ConjugateTranspose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input perm
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const