dòng chảy :: hoạt động :: Conv3DBackpropInputV2

#include <nn_ops.h>

Tính toán độ dốc của tích chập 3-D đối với đầu vào.

Tóm lược

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • input_sizes: Một vectơ số nguyên đại diện cho hình dạng tensor của input , trong đó input là tensor 5-D [batch, depth, rows, cols, in_channels] .
 • bộ lọc: Hình dạng [depth, rows, cols, in_channels, out_channels] . in_channels phải khớp giữa inputfilter .
 • out_backprop: Tín hiệu backprop của hình dạng [batch, out_depth, out_rows, out_cols, out_channels] .
 • sải bước: độ dài 1-D của chiều dài 5. Sải chân của cửa sổ trượt cho mỗi chiều input . Phải có strides[0] = strides[4] = 1 .
 • padding: Loại thuật toán đệm sẽ sử dụng.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • data_format: Định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra. Với định dạng mặc định "NDHWC", dữ liệu được lưu trữ theo thứ tự: [batch, in_depth, in_height, in_width, in_channels]. Ngoài ra, định dạng có thể là "NCDHW", thứ tự lưu trữ dữ liệu là: [batch, in_channels, in_depth, in_height, in_width].
 • độ giãn nở: tensor 1-D của chiều dài 5. Hệ số giãn nở cho mỗi kích thước input . Nếu được đặt thành k> 1, sẽ có k-1 ô bị bỏ qua giữa mỗi phần tử bộ lọc trên thứ nguyên đó. Thứ tự thứ nguyên được xác định bởi giá trị của data_format , xem chi tiết ở trên. Độ loãng trong lô và kích thước chiều sâu phải bằng 1.

Lợi nhuận:

 • Output : Bộ căng đầu ra.

Người xây dựng và Người phá hủy

Conv3DBackpropInputV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_sizes, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
Conv3DBackpropInputV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_sizes, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const Conv3DBackpropInputV2::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: Conv3DBackpropInputV2 :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Conv3DBackpropInputV2 .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Conv3DBackpropInputV2

 Conv3DBackpropInputV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_sizes,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

Conv3DBackpropInputV2

 Conv3DBackpropInputV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_sizes,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const Conv3DBackpropInputV2::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

Pha loãng

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)