เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ถอดรหัสCSV

#include <parsing_ops.h>

แปลงบันทึก CSV เป็นเทนเซอร์

สรุป

แต่ละคอลัมน์จะแมปกับเทนเซอร์หนึ่งตัว

ควรใช้รูปแบบ RFC 4180 สำหรับบันทึก CSV ( https://tools.ietf.org/html/rfc4180 ) โปรดทราบว่าเราอนุญาตให้มีช่องว่างนำหน้าและต่อท้ายด้วยฟิลด์ int หรือ float

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • ระเบียน: แต่ละสตริงเป็นระเบียน/แถวใน CSV และระเบียนทั้งหมดควรมีรูปแบบเดียวกัน
 • record_defaults: หนึ่งเทนเซอร์ต่อคอลัมน์ของบันทึกอินพุต โดยมีค่าเริ่มต้นสเกลาร์สำหรับคอลัมน์นั้นหรือเวกเตอร์ว่างหากจำเป็นต้องใช้คอลัมน์

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • field_delim: ตัวคั่นอักขระเพื่อแยกฟิลด์ในบันทึก
 • use_quote_delim: หากเป็นเท็จ ให้ถือว่าเครื่องหมายคำพูดคู่เป็นอักขระปกติภายในฟิลด์สตริง (โดยไม่สนใจ RFC 4180, ส่วนที่ 2, สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 5)
 • na_value: สตริงเพิ่มเติมที่จะรับรู้เป็น NA/NaN

ผลตอบแทน:

 • OutputList : เทนเซอร์แต่ละตัวจะมีรูปร่างเหมือนกับบันทึก

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

DecodeCSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input records, :: tensorflow::InputList record_defaults)
DecodeCSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input records, :: tensorflow::InputList record_defaults, const DecodeCSV::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

operator[] (size_t index) const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

FieldDelim (StringPiece x)
NaValue (StringPiece x)
SelectCols (const gtl::ArraySlice< int > & x)
UseQuoteDelim (bool x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: DecodeCSV :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เพิ่มเติมสำหรับ DecodeCSV

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::OutputList output

งานสาธารณะ

ถอดรหัสCSV

 DecodeCSV(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input records,
 ::tensorflow::InputList record_defaults
)

ถอดรหัสCSV

 DecodeCSV(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input records,
 ::tensorflow::InputList record_defaults,
 const DecodeCSV::Attrs & attrs
)

โอเปอเรเตอร์[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ฟิลด์เดลิม

Attrs FieldDelim(
 StringPiece x
)
Attrs NaValue(
 StringPiece x
)

เลือกคอลัมน์

Attrs SelectCols(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)

ใช้QuoteDelim

Attrs UseQuoteDelim(
 bool x
)