dòng chảy :: hoạt động :: Digamma

#include <math_ops.h>

Tính Psi, đạo hàm của Lgamma (nhật ký giá trị tuyệt đối của.

Tóm lược

Gamma(x) ), phần tử khôn ngoan.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Digamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Digamma

 Digamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const