dòng chảy :: hoạt động :: Lgamma

#include <math_ops.h>

Tính toán nhật ký giá trị tuyệt đối của phần tử Gamma(x) .

Tóm lược

Đối với các số dương, hàm này tính log ((input - 1)!) Cho mọi phần tử trong tensor. lgamma(5) = log((5-1)!) = log(4!) = log(24) = 3.1780539

Thí dụ:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 4.5, -4, -5.6])
tf.math.lgamma(x) ==> [inf, 0.5723649, 0., 2.4537368, inf, -4.6477685]

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Lgamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Lgamma

 Lgamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const