dòng chảy căng:: ôi:: Lgamma

#include <math_ops.h>

Tính nhật ký giá trị tuyệt đối của phần tử Gamma(x) .

Bản tóm tắt

Đối với số dương, hàm này tính log((input - 1)!) cho mọi phần tử trong tensor. lgamma(5) = log((5-1)!) = log(4!) = log(24) = 3.1780539

Ví dụ:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 4.5, -4, -5.6])
tf.math.lgamma(x) ==> [inf, 0.5723649, 0., 2.4537368, inf, -4.6477685]

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Lgamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Lgamma

 Lgamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const