dòng chảy :: hoạt động :: EuclideanNorm

#include <math_ops.h>

Tính toán tiêu chuẩn euclide của các phần tử trên các kích thước của một tensor.

Tóm lược

Giảm input dọc theo các kích thước được cho trong axis . Trừ khi keep_dims là true, thứ hạng của tensor được giảm đi 1 cho mỗi mục nhập trong axis . Nếu keep_dims là true, các kích thước đã giảm được giữ lại với độ dài 1.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: Bộ căng để giảm.
 • axis: Các kích thước cần giảm. Phải nằm trong khoảng [-rank(input), rank(input)) .

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • keep_dims: Nếu đúng, hãy giữ lại các kích thước đã giảm với độ dài 1.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

EuclideanNorm (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis)
EuclideanNorm (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis, const EuclideanNorm::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

KeepDims (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: EuclideanNorm :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho EuclideanNorm .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

EuclideanNorm

 EuclideanNorm(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis
)

EuclideanNorm

 EuclideanNorm(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis,
 const EuclideanNorm::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)