เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ข้อเท็จจริง

#include <user_ops.h>

นำเสนอ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแฟกทอเรียล

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : ข้อเท็จจริงเทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Fact (const :: tensorflow::Scope & scope)

คุณลักษณะสาธารณะ

fact
operation

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

ข้อเท็จจริง

::tensorflow::Output fact

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

ข้อเท็จจริง

 Fact(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const