dòng chảy :: hoạt động :: FakeQuantWithMinMaxVars

#include <array_ops.h>

Giả mạo lượng tử hóa tensor 'đầu vào' của loại float thông qua vô hướng float toàn cục min

Tóm lược

max đến tensor 'đầu ra' có cùng hình dạng với inputs

[min; max] xác định phạm vi kẹp cho dữ liệu inputs . các giá trị inputs được lượng tử hóa thành phạm vi lượng tử hóa ( [0; 2^num_bits - 1] khi narrow_range là sai và [1; 2^num_bits - 1] khi đúng) và sau đó được khử lượng tử hóa và đầu ra dưới dạng thả nổi trong [min; max] khoảng thời gian. num_bits là độ num_bits của lượng tử hóa; từ 2 đến 16, bao gồm.

Trước khi lượng tử hóa, các giá trị minmax được điều chỉnh theo logic sau. Nên có min <= 0 <= max . Nếu 0 không nằm trong dải giá trị, hành vi có thể không mong muốn: Nếu 0 < min < max : min_adj = 0max_adj = max - min . Nếu min < max < 0 : min_adj = min - maxmax_adj = 0 . Nếu min <= 0 <= max : scale = (max - min) / (2^num_bits - 1) , min_adj = scale * round(min / scale)max_adj = max + min_adj - min .

Hoạt động này có một gradient và do đó cho phép đào tạo các giá trị max minmax .

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

FakeQuantWithMinMaxVars (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
FakeQuantWithMinMaxVars (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
outputs

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVars :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho FakeQuantWithMinMaxVars .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output outputs

Chức năng công cộng

FakeQuantWithMinMaxVars

 FakeQuantWithMinMaxVars(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

FakeQuantWithMinMaxVars

 FakeQuantWithMinMaxVars(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

Phạm vi hẹp

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)