dòng chảy :: hoạt động :: FloorMod

#include <math_ops.h>

Trả về phần còn lại của phép chia.

Tóm lược

Khi x < 0 y < 0

true, điều này tuân theo ngữ nghĩa Python trong đó kết quả ở đây phù hợp với phân chia tầng. Ví dụ: floor(x / y) * y + mod(x, y) = x .

LƯU Ý : FloorMod hỗ trợ phát sóng. Thông tin thêm về phát sóng tại đây

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

FloorMod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

FloorMod

 FloorMod(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const