dòng chảy :: hoạt động :: HSVToRGB

#include <image_ops.h>

Chuyển đổi một hoặc nhiều hình ảnh từ HSV sang RGB.

Tóm lược

Xuất ra một tensor có cùng hình dạng với tensor images , chứa giá trị RGB của các pixel. Đầu ra chỉ được xác định rõ nếu giá trị trong images nằm trong [0,1] .

Xem rgb_to_hsv để biết mô tả về mã hóa HSV.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • hình ảnh: xếp hạng 1-D hoặc cao hơn. Dữ liệu HSV cần chuyển đổi. Kích thước cuối cùng phải là kích thước 3.

Lợi nhuận:

  • Output : images chuyển đổi sang RGB.

Người xây dựng và Người phá hủy

HSVToRGB (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

HSVToRGB

 HSVToRGB(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const