เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: เอกลักษณ์N

#include <array_ops.h>

ส่งคืนรายการเทนเซอร์ที่มีรูปร่างและเนื้อหาเหมือนกันกับอินพุต

สรุป

เทนเซอร์

op นี้สามารถใช้เพื่อแทนที่การไล่ระดับสีสำหรับฟังก์ชันที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น สมมติว่า y = f(x) และเราต้องการใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเอง g สำหรับ backprop เช่น dx = g(dy) ในไพทอน

with tf.get_default_graph().gradient_override_map(
    {'IdentityN': 'OverrideGradientWithG'}):
  y, _ = identity_n([f(x), x])

.RegisterGradient('OverrideGradientWithG')
def ApplyG(op, dy, _):
  return [None, g(dy)]  # Do not backprop to f(x).

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • OutputList : เทนเซอร์เอาต์พุต

ตัวสร้างและตัวทำลาย

IdentityN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList input)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

operator[] (size_t index) const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ผลผลิต

::tensorflow::OutputList output

งานสาธารณะ

เอกลักษณ์N

 IdentityN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList input
)

โอเปอเรเตอร์[]

::tensorflow::Output operator[](
  size_t index
) const