dòng chảy :: hoạt động :: IdentityN

#include <array_ops.h>

Trả về danh sách các tenxơ có cùng hình dạng và nội dung với đầu vào.

Bản tóm tắt

dây căng.

Op này có thể được sử dụng để ghi đè gradient cho các chức năng phức tạp. Ví dụ: giả sử y = f (x) và chúng tôi muốn áp dụng một hàm tùy chỉnh g cho backprop sao cho dx = g (dy). Trong Python,

with tf.get_default_graph().gradient_override_map(
    {'IdentityN': 'OverrideGradientWithG'}):
  y, _ = identity_n([f(x), x])

.RegisterGradient('OverrideGradientWithG')
def ApplyG(op, dy, _):
  return [None, g(dy)]  # Do not backprop to f(x).

Tranh luận:

Lợi nhuận:

  • OutputList : Công suất đầu ra.

Người xây dựng và Người phá hủy

IdentityN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList input)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

operator[] (size_t index) const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::OutputList output

Chức năng công cộng

IdentityN

 IdentityN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList input
)

nhà điều hành[]

::tensorflow::Output operator[](
  size_t index
) const