dòng chảy :: hoạt động :: Igamma

#include <math_ops.h>

Tính hàm Gamma không đầy đủ chính quy thấp hơn P(a, x) .

Bản tóm tắt

Hàm Gamma không hoàn chỉnh được chính quy hóa thấp hơn được định nghĩa là:

\(P(a, x) = gamma(a, x) / Gamma(a) = 1 - Q(a, x)\)

ở đâu

\(gamma(a, x) = \int_{0}^{x} t^{a-1} exp(-t) dt\)

là hàm Gamma không đầy đủ thấp hơn.

Lưu ý, trên Q(a, x) ( Igammac ) là hàm Gamma hoàn chỉnh chính quy trên.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Igamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công cộng

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Igamma

 Igamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const