dòng chảy :: hoạt động :: Igammac

#include <math_ops.h>

Tính hàm Gamma không đầy đủ chính quy trên Q(a, x) .

Tóm lược

Hàm Gamma không hoàn chỉnh chính quy trên được định nghĩa là:

\(Q(a, x) = Gamma(a, x) / Gamma(a) = 1 - P(a, x)\)

Ở đâu

\(Gamma(a, x) = int_{x}^{} t^{a-1} exp(-t) dt\)

là hàm Gama không hoàn chỉnh trên.

Lưu ý, trên P(a, x) ( Igamma ) là hàm Gamma hoàn chỉnh được chính quy hóa thấp hơn.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Igammac (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Igammac

 Igammac(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const