dòng chảy :: hoạt động :: Tưởng tượng

#include <math_ops.h>

Trả về phần ảo của một số phức.

Tóm lược

Cho một input tensor của số phức, phép toán này trả về một tensor kiểu float là phần ảo của mỗi phần tử trong input . Tất cả các phần tử trong input phải là số phức có dạng \(a + bj\), trong đó a là phần thực và b là phần ảo do phép toán này trả về.

Ví dụ:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.imag(input) ==> [4.75, 5.75]

Tranh luận:

Lợi nhuận:

  • Output : Bộ căng đầu ra.

Người xây dựng và Người phá hủy

Imag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
Imag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const Imag::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

Tout (DataType x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: Imag :: Attrs

Setters thuộc tính tùy chọn cho IMAG .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Tưởng tượng

 Imag(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

Tưởng tượng

 Imag(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const Imag::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

Chào hàng

Attrs Tout(
  DataType x
)