dòng chảy :: hoạt động :: ImmutableConst

#include <array_ops.h>

Trả về tensor bất biến từ vùng bộ nhớ.

Tóm lược

Bản ghi nhớ triển khai hiện tại sẽ ánh xạ tensor từ một tệp.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • dtype: Loại tensor trả về.
  • shape: Hình dạng của tensor trả về.
  • memory_region_name: Tên của vùng bộ nhớ chỉ đọc được sử dụng bởi tensor, xem NewReadOnlyMemoryRegionFromFile trong tensorflow :: Env.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

ImmutableConst (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, PartialTensorShape shape, StringPiece memory_region_name)

Thuộc tính công khai

operation
tensor

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

tensor

::tensorflow::Output tensor

Chức năng công cộng

ImmutableConst

 ImmutableConst(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  DataType dtype,
  PartialTensorShape shape,
  StringPiece memory_region_name
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const