dòng chảy :: hoạt động :: InTopK

#include <nn_ops.h>

Cho biết liệu các mục tiêu có nằm trong K dự đoán hàng đầu hay không.

Tóm lược

Điều này tạo ra một mảng bool batch_size , một mục nhập out[i]true nếu dự đoán cho lớp mục tiêu nằm trong k dự đoán hàng đầu trong số tất cả các dự đoán, ví dụ i . Lưu ý rằng hành vi của InTopK khác với TopK op trong việc xử lý các mối quan hệ; nếu nhiều lớp có cùng giá trị dự đoán và phân bố ranh giới trên k , thì tất cả các lớp đó được coi là nằm trong k trên cùng.

Chính thức hơn, hãy

\(predictions_i\) là các dự đoán cho tất cả các lớp, ví dụ i , \(targets_i\) là lớp đích, ví dụ i , \(out_i\) là đầu ra cho ví dụ i ,

$$out_i = predictions_{i, targets_i} TopKIncludingTies(predictions_i)$$

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • dự đoán: Một batch_size x classes .
  • target: Một vectơ batch_size của id lớp.
  • k: Số phần tử hàng đầu cần xem xét để tính toán chính xác.

Lợi nhuận:

  • Output : Độ chính xác được tính toán ở k như một bool Tensor .

Người xây dựng và Người phá hủy

InTopK (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input predictions, :: tensorflow::Input targets, int64 k)

Thuộc tính công khai

operation
precision

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

độ chính xác

::tensorflow::Output precision

Chức năng công cộng

InTopK

 InTopK(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input predictions,
  ::tensorflow::Input targets,
  int64 k
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const