เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: IsInf

#include <math_ops.h>

คืนค่าองค์ประกอบของ x ที่เป็น Inf

สรุป

(ตัวเลข) เทียบเท่ากับ np.isinf

ตัวอย่าง:

x = tf.constant([5.0, np.inf, 6.8, np.inf])
tf.math.is_inf(x) ==> [False, True, False, True]

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : y เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

IsInf (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

งานสาธารณะ

IsInf

 IsInf(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const