เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: IsInf

#include <math_ops.h>

ส่งคืนองค์ประกอบของ x เป็น Inf

สรุป

(numpy) เทียบเท่ากับ np.isinf

ตัวอย่าง:

x = tf.constant([5.0, np.inf, 6.8, np.inf])
tf.math.is_inf(x) ==> [False, True, False, True]

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ y

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

IsInf (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

หน้าที่สาธารณะ

IsInf

 IsInf(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const