dòng chảy :: hoạt động :: Bớt

#include <math_ops.h>

Trả về giá trị chân lý của (x <= y) phần tử khôn ngoan.

Tóm lược

LƯU Ý : LessEqual hỗ trợ phát sóng. Thông tin thêm về phát sóng tại đây

Thí dụ:

x = tf.constant([5, 4, 6])
y = tf.constant([5])
tf.math.less_equal(x, y) ==> [True, True, False]

x = tf.constant([5, 4, 6])
y = tf.constant([5, 6, 6])
tf.math.less_equal(x, y) ==> [True, True, True]

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

LessEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Bớt

 LessEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const